Становище на Светия Синод по повод Истанбулската Конвенция

22 януари 2018 

Българска Патриаршия

по повод Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие, придобила обществена употреба като Истанбулска конвенция

Светият Синод на БПЦ – БП, основавайки се на библейската истина: „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.“ (Битие 1:27), като изразител на източноправославните християни, които съставляват огромното мнозинство от българските граждани, при зачитане на конституционния принцип за недискриминиране, основано на пол, както и утвърдените норми на международното право за равно третиране на мъжете и жените, подкрепя усилията на международните и европейски институции, както и органите на държавната власт в Република България, за защита на жените от всички форми на насилие,

ЗАЯВЯВА, че е против въвеждането чрез Истанбулската конвенция на понятия, несъвместими с българския обществен ред, непознати в националната ни правна система, както и срещу прокарването на идеи, несъвместими с вярата на Светата Православна църква.

Самият факт, че Истанбулската конвенция поражда спорове в българското общество относно понятия, които въвежда, буди тревога.

Няма обяснение и е неприемливо международен договор, който поражда несъмнено обществено несъгласие, да се внася в Народното събрание за обсъждане и ратифициране, без „Обяснителния доклад”, защото той е източник на тълкуване на волята на законодателя.

Предметният обхват на конвенцията е по обществено значими въпроси и общественото обсъждане следва да се провежда преди подписването на конвенцията, а не във финалната фаза на законодателния процес, когато се предлага за ратифициране.

Българският парламент с позицията си по Истанбулската конвенция ще даде ясен знак дали се вслушва в гласа на народа или в други гласове. И дали защитава теории, продукт на социалното инженерство и които засягат фундамента на обществото – човека, неговата вяра, семейство и нравствени ценности.

За Св. Синод на БПЦ-БП, мотивиран от тази принципна позиция, е несъмнено, че Истанбулската конвенция надхвърля прокламираните цели въз основа на следното:

1. Ясно следва да се каже, че големият проблем на Истанбулската конвенция не е нейният превод на български език, а нейният смисъл. Според чл. 81, параграф последен от Конвенцията, автентични са само английският и френският текст. Следователно, при тълкуването и прилагането на Конвенцията, българският превод (добър или лош) не е меродавен – аргумент за това се съдържа и в чл. 33 от Виенската конвенция за правото на договорите. Мониторингът над България ще се осъществява в съответствие с автентичния текст. Следва да се припомни, че българският текст на международен договор се обнародва в Държавен вестник по правилата на чл. 25 от Закона за международните договори в Република България.

В автентичния текст на конвенцията понятието “джендър” (gender, genre) е категорично разграничено от понятието “пол” (sex) като ново, различно понятие, непознато в българския правен ред. Сам по себе си този факт е достатъчен за несъгласие. Полът може да бъде само биологично определен, защото мъжът и жената са Божие творение.

2. В чл. 3 „Определения“ в б. „в“ се дефинира понятието „пол“ ”(gender) за целите на Конвенцията „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“.

2.1. Азбучна истина е, че определенията в международен договор или в закон относно употребените в тях понятия са ключ за тълкуването на съдържанието им. Очевидно е че определението се отнася до пол, различен от биологичния, защото последният няма потребност от легална дефиниция.

2.2. Не се нуждае от коментар честотата на употребата на термините „джендър”(gender) и „пол” (sex) в Конвенцията, факт показателен сам по себе си, за да внуши какъв е истинският смисъл на Конвенцията и какво преследва, извън благородните цели за защита на жените от насилие и домашно насилие. Тази именно честота на употреба на термина „джендър”(gender) обуславя необходимостта от определение в чл. 3, б. „в“ на понятието „пол“, т.е.„джендър”(gender) в автентичния текст, което статистически се изразява в следното:

• Общо в Конвенцията терминът „джендър“(gender), и производните му е употребен 25 пъти (от които 4 пъти в преамбюла), а терминът „пол”(sex) и производните му е употребен 19 пъти, т.е. значително по-малко от дефинираното понятие „джендър”(gender), а в българската версия се употребява само „пол“;

• Съвместна употреба на двете понятия се съдържа в чл. 3, б. „в“ и чл. 4, §.3; в преамбюла е записано „sexual violence and the potential for increased gender-based violence“, т.е. ”сексуално насилие” и „насилие, основано на gender – ориентация“.

• В „Обяснителния доклад” към Конвенцията: терминът „джендър”(gender) и производните му е употребен 126 пъти, а терминът „пол”(sex) и производните му е употребен 89 пъти.

3. Съществуването на определение за „пол“ или ”(gender)“ в автентичния текст в дефинитивна норма в международен договор или в националното законодателство, дори без да се обсъжда съдържанието му, само по себе си е проблем и буди категорично възражение, защото полът е биологично детерминиран – мъж и жена, а не е въпрос на самоопределяне.

БПЦ не приема узаконяването на категории като „джендър”, „джендърна идентичност”, полът като „социално изградени роли”, „джендърно разбиране”, „нестереотипни джендърни роли” и пр.

4. При систематическото, логическото и телеологично тълкуване на Конвенцията, а и от нейното заглавие, става пределно ясно, че субект на защита са жените и момичетата, т.е. единият от установените два пола. В този смисъл наличието на това определение за „пол“ или (gender) в автентичния текст е в противоречие със заглавието на Конвенцията и е извън контекста, освен ако не цели да се разшири обхватът на защита, какъвто е настоящият случай. Или най-общо, в предметния обхват на защита чрез понятието (gender) попадат и лицата, които се определят със социален пол, различен от биологичния, а не само жените и момичетата.

5. Определение за (gender) не се съдържа в нито един от изброените в преамбюла на Истанбулската конвенция международни договори и актове. В националното ни законодателство не се дава определение за „пол“, нито се дефинират понятията „мъж“ и „жена“.

Неубедителни са твърденията, че в конвенцията не се въвежда понятието „трети пол“, тъй като в определението за пол или (gender) в автентичния текст на Конвенцията се влага съдържание, различно от двата биологични пола, макар това да не е изрично записано като „трети пол“.

Некоректно е да се твърди, че понятието „пол“ или (gender) в автентичния текст се употребява само за целите на Конвенцията, тъй като най-общо в механизмите за нейното прилагане има редица задължения за промяна на националното законодателство. Според чл. 5, ал. 4 от Конституцията предимство имат международните договори пред националното законодателство, ако им противоречи. Законите следва да бъдат в съответствие с Конституцията, което по необходимост би довело до конституционни промени. Българската конституция е ясна по отношение на принципа на недискриминация, включително и на основата на пол. Според чл. 6, ал. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Остава открит въпросът как се съвместява конституционното понятие „пол“ и понятието „пол“ по конвенцията, така както текстът е внесен на български език в Народното събрание.

6. Будят безпокойство използваните изрази за взимане на мерки за изкореняване на обичаите и традициите, свързани със „стереотипните роли за мъжете и жените” (чл. 12, ал. 1 от Конвенцията).

7. Чл. 4. §. 3 от Конвенцията гласи: „Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.“

Несъмнено тази норма няма необходимост от тълкуване, защото разпоредбата е категорична – има изброяване на пол и социален пол – „sex“ и „gender“.

8. Ето защо, чл. 6 от Конвенцията не задължава държавите да прилагат “политики, основани (на пола), както гласи българският превод, а да прилагат джендърна политика (genderpolicy), както гласи автентичният текст.

Несъмнено за Св. Синод е, че тези две разпоредби – чл. 4, параграф 3 и чл. 6 от Конвенцията определят цялостното й прилагане в националното право. Резерви и декларации по тях са недопустими по смисъла на Конвенцията.

9. В т. 53 от „Обяснителния доклад” на Конвенцията става ясно кои групи хора са включени в обхвата на защита – „Определени групи индивиди може също да търпят дискриминация на базата на половата си идентичност, което с прости думи означава, че социалният пол, с който те се идентифицират, не е в съответствие с биологичния пол, който им е бил приписан при раждането. Това включва категории индивиди, като например трансджендър и транссексуални хора, кросдресъри , травестити и други групи хора, които не отговарят на това, което обществото е установило като принадлежащо към категориите „мъжки“ и „женски.“

10. В Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (COM(2016)0109– 2016/0062(NLE) се казва:

• т. „И“ – като има предвид, че трябва да се предприемат мерки за справяне с нововъзникващото явление онлайн насилие, основано на пола, включително оскърбително отношение, тормоз и заплахи, особено на млади жени и момичета и ЛГБТИ лица;

• т. „С“ като има предвид, че някои групи жени, като например жените мигранти, жените бежанци и кандидати за убежище, жените и момичетата с увреждания, жените ЛБТИ и жените от ромски произход, са застрашени от множествена дискриминация, поради което са още по-уязвими към насилие, поради мотиви, подхранвани от сексизъм, заедно с расизъм, ксенофобия, хомофобия, трансфобия или интерсексфобия, както и дискриминация, основана на възраст, увреждане, етнически произход или религия.

От тези текстове на Резолюцията става ясно, че за Европейския парламент на Европейския съюз не само жените ЛБТИ, а всички ЛГБТИ лица са субекти на защита по Конвенцията и следователно не може да се твърди, че тази категория лица не са включени в Истанбулската конвенция.

11. Обезпокоени сме от съдържанието на чл. 12 от Конвенцията, в който държавите-страни по Конвенцията трябва да предприемат мерки за включване в учебното съдържание „на учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола”, както и от философията, вложена в чл. 14 от Конвенцията „за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.“

12. Пределно ясно е, че чл. 78 „Резерви“ на Конвенцията в предметния си обхват не включва коментираните спорни текстове, освен да се направи резерва срещу самия чл. 78, което по същество е невъзможно.

13. По отношение на предложенията да се приеме тълкувателна декларация от българския парламент, следва да се посочи, че такива са направени от Полша Литва и Латвия при подписване на Конвенцията и от Полша при ратификацията й. По ратификацията на Полша има възражения от други държави – Швейцария, Австрия, Холандия, Швеция, Норвегия, Финландия, че тълкувателната декларация на Полша представлява по същество резерва към Конвенцията, което е недопустимо според чл. 78, т.е. тази декларация не се признава. В международното право на договорите тълкувателните декларации нямат правна сила и не могат да се противопоставят на съответния международен договор, ако това не e изрично предвидено.

14. Самата Конвенция дава принципна възможност същата да бъде изменена на основание чл.72, но това е практически трудно осъществимо.

Уважаеми народни представители,

Всяка власт е от Бога и в обществото трябва да се постигне съгласие, което е за добруването на българския народ и е в съзвучие с мотото на българското председателство на Европейския съюз – Съединението прави силата.

Св. Синод не подкрепя Конвенцията, заради задълженията за предприемане на законодателни и други мерки от страна на държавите да въвеждат понятия и принципи, противоречащи на обществения и правен ред и изконни нравствени ценности.

България има национални закони, които осигуряват защита срещу насилия въобще, включително и домашно насилие.

Водени от горното и загрижени за бъдещето на нашия народ като негови духовни архипастири, призоваваме Народното събрание да се вслуша в гласа на народа и да не ратифицира Истанбулската конвенция, чрез която се въвеждат понятия, които влизат в остро противоречие с нашата православна вяра, национални традиции и правна система.

Свещен отечески дълг на Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия е да припомни на Божия народ думите на Св. Библия: „Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за сладко, и сладкото – за горчиво!“ (Ис. 5:20).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

+ НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:

† СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ

† ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ

† ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ

† ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ

† ДОРОСТОЛСКИ МИТРОПОЛИТ АМВРОСИЙ

† ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ

† ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН

† НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ

† РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ НАУМ

† СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН

† ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ

НАМЕСТНИК НА ОВДОВЕЛИЯ ВИДИНСКИ ЕПАРХИЙСКИ ПРЕСТОЛ

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НОВИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ (ЦПНРД)

Организира Беседи в градовете: Търговище, Шумен, Добрич и Варна по следните теми:

  •           Най-опасните секти в историята
  •           Нови форми на зависимости и психически манипулации сред младежите
  •            Филм на на отец Александър Новопашин „Това не ме засяга“, който засяга проблемите с наркотичната зависимост.

Лектор на Беседите бе Емил Дангов, те бяха проведени по инициатива на йеромонах Константин, игумен на Манастир Св. вмчк. Пантелеймон, гр. Патлейна

Публикувано на от hrdihrsu | Коментирайте

Стартира Неделно Училище

На 4 юни Петдесетница към Манастир Свети великомъченик Пантелеймон, гр.Велики Преслав ще се  даде началото на Неделно училище за деца и възрастни.

Неделното училище ще стартира с Празничен Водосвет и молитва, която ще се извърши от йеромонах Константин.

Неделното училище се организира по инициатива на йеромонах Константин и занятията ще се провеждат в сградата на Манастира, всяка Неделя след Светата Литургия.

Вратите са отворени за малки и големи,

Заповядайте!

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Митрополит Св. Марко Преславски

Автор: Валя Христова

Св. Марко Преславски е един от забравените светци на България. През Средновековието народът ни развил почит към него и към средата на XIX век той вече бил тачен като светец.

Днес името му е познато само на тесен кръг историци, а православният българин, който трябва да черпи духовни сили от светостта на дедите си, не знае за този светец.

В библиотеките на Шумен попаднах на десетина сведения,
свързани с личността на митрополит Марко Преславски. Макар и малко на брой, тези документи, подредени по реда на тяхното създаване, могат да дадат представа за това, как се е оформял във времето култът към светеца.

Първият източник, в който се споменава за митрополит Марко Преславски, е откритият и обнародван от Стефан Кожухаров неизвестен летописен разказ от времето на цар Иван Асен II (1). За сюжет на този разказ служи пренасянето на мощите на св. Петка-Параскева Епиватска. По нареждане на цар Иван Асен II те трябвало да бъдат пренесени от Каликратия, където според преданието била погребана светицата. Пренасянето е извършено с участието на митрополит Марко. Годината е 1230 или 1231. Минало е едно десетилетие от управлението на Иван Асен II и 27 години откакто Константинопол е превзет от кръстоносците при IVкръстоносен поход. На мястото на Византия е Латинската империя. За средновековните владетели съхраняването на мощите на светци било въпрос на престиж и духовно упование. Цар Иван Асен Iпренесъл мощите на св. Иван Рилски от Средец в Търново. Иван Асен II, подтикнат от христолюбиви чувства, решил да принесе мощите на св. Петка Епиватска от родното ù място в столичния град. Според Васил Златарски (2) това се  случва във времето между Клокотнишката битка през пролетта на 1230 г. и август следващата година. Шествието с мощите на светицата, водено от митрополит Марко, обикаля и осветява българските земи. На много места са построени храмове, носещи името на св. Петка, която и днес е сред най-тачените български светии.

При пренасянето процесията спира за една нощ в с. Енина и на това място – северния край на селото под Стара планина – по-късно се издига черква на името на светицата. Има предания и за други построени храмове, свързани с това събитие: църквата св. Петка в Пловдив, в Клисурския манастир край София и др.

От средата на XIII в. датира и  вторият източник, който има отношение към св. Марко Преславски – Поменикът от Боянската църква. По това време вече е възстановена Търновската патриаршия и е сложен край на унията с Рим. В Поменика, сред имената на патриарсите, преди Йоаким, е споменат Марко. Може да се допусне, че неизвестният съставител на Поменика от църквата в Бояна е поставил митрополит Марко Преславски сред българските патриарси в знак на уважение. Това сигурно означава, че митрополит Марко е отстоявал твърдо Православието в българската църква от католическите атаки по онова време.

По късно, през 80-те години на XIV век, патри­арх Евтимий в “Житието на Св. Петка Търновска” описва как цар Иван Асен II, след преговори със завладелите Цариград франки, “веднага изпрати там с голяма почест всеосвещенния Марко, митрополита на Преслав Велики, та да пренесе тялото на преподобната от Епиват в славния град Тъpнов. А онзи отиде, уреди всичко за прославата, тържествено взе свещените мощи и с усърдие се върна в земята си, прославяйки Бога и преподобната.

И когато, прочее, премина франкските владения и стигна до своята страна, всички околни се стичаха със свещи, с кадила, с благовонни масла и изпращаха ковчега на преподобната към славния царстващ град Търнов. Щом благочестивият цар Иван Асен се научи, излезе от града с майка си царица Елена, със своята царица Анна и с всичките си велможи. С тях беше и всечестният патриарх кир Василие с целия църковен клир и неизброимо множество хора.”

От изложеното става ясно, че патриарх Евтимий нарича преславския митрополит „всеосвещения” или светия Марко. Сега ние употребяваме тези думи без да се замисляме дали имаме достатъчно основание. Но според монахиня Валентина Друмева от манастира “Свето Въведение Богородично” Калофер (3) думата “свят” не се слага произволно пред всяко име”. За да си послужи с това определение, 150 години след описаното събитие, вероятно св. Патриарх Евтимий е имал основание – може би чудеса, за които не знаем, или други свети дела, извършени от митрополит Марко приживе.

Следващият щрих към образа на св. Марко е от средата наXVI в. В църквата “Св. Параскева” в гр. Роман, Румъния, има стенопис, вероятно правен от български зограф. Най-отгоре има надпис на старобългарски, който гласи “Пренасянето на мощите на св. Параскева в славния гр. Търнов”. Със средствата на иконописта е изобразена същата сцена, описваща пренасянето мощите на светицата. Действието се развива в църквата „Св. Петка” на Царевец, където лежи тялото на светицата. До главата ù се навежда цар Иван Асен II, зад нея са майка му царица Елена и жена му царица Анна-Мария,  отстрани – болярите и монасите, присъстват и двама епископи. Според житието, познато ни от св. Патриарх Евтимий, това са преславският митрополит Марко и търновският архиепископ Василий. Единният е изобразен като светец с ореол. Тъй като Василий е заклеймен още приживе като униат, то логично е да се предположи, че изображението на светец-епископ принадлежи на Марко Преславски.

През 1762 г., или около два века след изографисването на църквата “Св. Параскева” в град Роман, преп. Паисий Хилендарски завършва своята История Славянобългарска, където в Списъка на българските светии под номер 23 записва: ”Св. Марко, Преславски митрополит. Той пренесъл мощите на преподобната наша майка Параскева от Епиват в Търново. Бил велик със светия си живот и учение и починал на своя престол в Преслав”. Новото, което научаваме от този кратък текст, е ,че Марко Преславски е “починал на своя престол в Преслав” и още, че “бил велик със светия си живот и учение”. Нито св. Патриарх Евтимий, нито преп. Паисий са духовници, който биха употребили произволно думите “свят” и ”святост”. “Аз претърсих всички светогорски манастири, гдето има български книги и царски грамоти, също така и много места по България, гдето се на­мират стари български книги.” – пише св. Паисий Хилендарски.

Впрочем, църковното пре­дание в Света Гора и днес е живо, така че вписването на митрополит Марко Преславски към общността на българските светци от друг, по-късен светец на България, какъвто преп. Паисий Хилендарски, не бива да бъде оспорвано. По много причини и на първо място поради вековното физическо и духовно робство, и досега има не малко неканонизирани официално, но затова пък почитани български светци. През XIX век почитта към св. Марко Преславски се разпространява из цялото поробено отечество. Така в “Царственика” или “История болгарская”, издадена от ХристакиПавлович през 1844 г. в Буда, сред българските светци под номер 25 е записан митрополит Марко Преславски. В календар, съставен от Еньо Хр. Кърпачев, издаден в Цариград през 1867 г. и озаглавен “Българско Народно Календарче за година 1868”, св. Марко е записан като епископ. В календар от 1875 г., съставен, отпечатан и разпространяван от самия Христо Ботев (поместен като особена рядкост и ценност в края на неговите “Съчинения”, издадени в София през 1907 г., под редакцията на дъщеря му Иванка Хр. Ботева – Христова), паметта на св. Марко Преславски се чества на 25 януари (или 6 февруари по стар стил). Името му е поставено редом до това на св. Григорий Богослов, а дословният прочит на тази дата гласи “Григорий Богослов и Марко Преславски. Спомена се, че Паисий Хлендарски нарича Марко Преславски “велик в учението”. Затова  не е случайно, че в календарчето е поставен до светителя Григорий Богослов. Може би има изгубени във времето или не обнародвани документи които причисляват митрополит Марко към духовниците на България, занимаващи се активно с книжовно дело.

В тази връзка е и Монографията на Стойчо Стефанов (4), където се среща следният текст: “Новопостроените манастири, с напътствията на самия български господар Борис Михаил, се превърнали в училища за висши български църковни служители. От тези манастири излизат и голяма част от старобългарските книжовници като: Григорий Минх, презвитер Йоан, епископ Марко и много други”. Очевидно е, че имаме просто изброяването на духовни деятели, живеещи и творили през различни векове, и не е възможно да се индифицира източникът, от който е почерпено сведението за св. Марко, още повече, че авторът е писал своята творба в чужбина.

Друго едно свидетелство произхожда от Араповския манастир. Св. Марко Преславски е нарисуван на южната стена сред други светци – между фигурите на св. Иларион Мъгленски и св. Теофилакт, патриарх Търновски. Автори на този стенопис са Алекси Атанасов и Георги Данчов, работили там около 1864 г. Изображение на св. Марко има и в Рилския манастир, в преддверието на параклиса “Св. Архангели”, на южната страна. Между другото приснопаметният Варненско-Преславски митрополит Кирил в разговор сподели, че е виждал изображение на Марко Преславски в един от Лозенските манастири край София.

Южно от крепостта Царевец и град Велико Търново, над скалния венец, от източната страна на пролома Устето се намира местността Трошана. Легенда разказва, че тези земи били царски и царят ги дарил на болярина Трошан, който съградил там чифлик и манастир „Св. Марко“, посветен на митрополит Марко Преславски. Царят много харесвал манастира и в палатите на болярина Трошан през лятото идвало царското семейство. Но настанали тежки времена. Турските завоеватели наближили Търново. Чифликът и манастирът били разрушени и опожарени от турците, а монасите били избити. Пред манастирския храм, като последен страж, останал само игуменът. Когато турчин връхлетял с изваден ятаган да го посече, от купола на камбанарията ударил гръм и друговерецът паднал мъртъв на земята. Турците онемели от изненада и се разбягали из двора. Игуменът с окъсано расо и безброй рани се добрал до съседното село Присово, където хората се погрижили за него. Обрасъл с храсталак големият и красив чифлик на болярина Трошан, времето съборило зидовете на манастира, храмът рухнал. Само българите от село Присово не забравяли святото си манастирче. Местността и до днес наричат „Стого Марка“, а много мъже в селото носят името Марко.

Струва си да се изследват и етимологичните връзки. Сред селищата на предполагаемата епархия на Преславския митрополит е с. Марково – едно от малкото селища, носещо това име още от Средновековието – Марковци, Марковча. Според данъчните регистри на Османската империя, населението му било предимно християнско. Близо до селото са открити останки от голям средновековен манастир. Няма достатъчно данни, които да потвърдят или отхвърлят връзката на митрополит Марко с това село и манастира. Но е ясно, че е станало нещо с душата на българина след Освобождението от турско робство. Защото сградата на този голям манастир била разбита, а камъните- използвани за строеж на къщи. Това е същото време, когато споменът за св. Марко Преславски изчезва от паметта и сърцата на българите, за да стигне до наши дни, когато, светецът е напълно забравен.

Легенда разказва, че южно от Велико Търново боляринът Трошан изградил манастир „Свети Марко”, посветен на митрополит Марко Преславски. Турските завоеватели го разрушили и избили  монасите. Останал само игуменът и когато турчин посегнал да го посече, ударил гръм от камбанарията и го умъртвил. По-късно игуменът се добрал до съседното село Присово. Българите от Присово не забравили манастирчето. До ден-днешен наричат местността „Стого Марка“. Много мъже в селото носят името Марко /Из „Легенди за Търновското царство“, Радева, Ж./.

Неотдавна в църквата “Свето Възнесение” в Шумен бе отслужена служба в памет на митрополит св. Марко Преславски.

 

Тропар на св. Марко Преславски, глас 4

Архиерей-светилник на вярата, с мъдрост и благочестие озарил земята българска; пазител на Православието, учител в богопознанието, наставник в  живота на своето паство, ти, отче и свещеноначалниче Марко Великопреславски, моли Христа Бога да закриля нашия народ.  

 

 

Използвана литература:

  1. Кожухаров, Стефан. „Неизвестен летописен разказ от времето на Иван Асен II”, сп. “Литературна мисъл” – 2/1974
  2. Златарски, В. “История на България през средните векове”, т.3, с.344”
  3. Друмева, монахиня Валентина. Разкази за българските светии” том 3, стр.9
  4. Стефанов, Ст. “Назад през вековете”, собст. изд.2000 г., стр 217
Публикувано в Без категория | Етикети: | Коментирайте

Манастира днес

Манастира днес

филм

Филм за Манастира

Манастира днес събира много поклонници и вярващи.

В изградения параклис

Публикувано в Без категория | Коментирайте